رتبه بندی دانشگاههای خارج از کشور

در آخرین سطح بندی دانشگاههای انگلستان از طرف اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، مدرک دانشجویان ایرانی که بعد از سپتامبر 2020 در دانشگاههای ساری، بورنموث، برونل به تحصیل می پردازند در سطح دانشگاهی ممتاز طبقه بندی و چنانچه در دانشگاه استفردشایر پذیرفته شوند، در رده دانشگاه خوب قرار می گیرند